چوت آباد سنبل پایتخت مکران(قصرقند)

جلوه ای از فرهنگ_ تاریخ_ جغرافیایی طبیعی چوت آباد